hranitelnistoki skladove proizvodstvo hranene drehi restoranti mobile erp delivery

Продукти

Calypso Ресторант

Calypso - специализирана, цялостна, модулно ориентирана информационна система за решаване на задачите по организацията, управлението и контрола на ресторанти и кафетерии. Системата интегрира най-авангардните управленски концепции в ресторантския бранш, реализирани чрез използването на най-съвременните достижения на информационните технологии. Calypso не е просто софтуер, Calypso e инструмент за създаване на модерна и ефективна организация на работата на заведението, гарантираща:

- Високо качество на обслужването на клиента;

- Своевременен и строг контрол върху работата на персонала;

- Винаги актуална, подходящо систематизирана информация - основна предпоставка за вземане на навременни и адекватни управленски решения;

ОСНОВНИ МОДУЛИ:

POS CALYPSO

- поддръжка на touch screen интерфейс;

- поддръжка на карти за залите на заведението

- Работа с модификатори и коментари

- работа с VIP карти;

- интегриран със система за управление на кухненските поръчки на монитори и/или принтери. Възможност за отложени във времето поръчки за фиксиран период или до стартирането им от сервитьора.

- Защита на информацията посредством права на достъп.

- Възможност за печат на клиентски сметки на чужд език.

- Възможност за издаване на фактури.

POS Calypso Mobile

Специално проектирана версия на модула за продажби за работа върху мобилни устройства, имащи следните предимства:

- Работа върху Android устройства.

- Въвеждат поръчките на място при клиента, което значително съкращава времето на обслужване. Поръчката на клиента достига до кухнята и бара, без да се налага връщането на сервитьора до стационарния POS.

- Възможността да се отлага във времето пускането на поръчките към кухнята.

- Възможност за отбелязване на вече сервираните ястия.

- Комуникация със системата за управление на кухненски поръчки.

- Получаване на информация за готовите за сервиране ястия ( в процес на разработка).

- Работа с модификатори и коментари

- Възможност за приключване на сметки

KITCHEN MANAGER

- Разпределяне на кухненските поръчки по звена в кухнята

- Визуализирането им на монитори, таблети или разпечатването им на принтери

- Нормиране на времето за изпълнението на поръчките и проследяване на спазването му

- Информация за производителността на всеки готвач по отделно

- Работа със отложени във времето поръчки

- Управление на издаването на поръчките на монитор ( електронен шпикер )

- Известяване на сервитьорите на мобилните им устройства за готови ястия по поръчките им

- Проследяване и контрол на времето на престояване на готовата храна докато бъде взета за сервиране

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЛОЯЛНОСТТА

- VIP карти за отстъпки

- VIP карти за събиране на точки ( в процес на преработка )

- Механизъм за автоматично здаване на отстъпки по дни от седмицата и часови диапазони.

- Вътрешно-ведомствени дебитни и кредитни карти

КУХНЯ, ПРОИЗВОДСТВЕНО ЗВЕНО В ЗАВЕДЕНИЕТО

- рецептурник(разходни норми), планови и фактически себестойности, вложени рецепти.

- полуфабрикати и заготовки

- транжиране - схеми на транжиране, себестойност на получените изделия, рандемани

СКЛАД И ЛОГИСТИКА

- Пълен набор от документи позволяващ точно документиране на процесите по планиране на доставките, проследяване на изпълнението им, завеждане на стоките в склада и тяхното разходване. Създаване на протоколи за брак, инвентаризационни описи, протоколи за лиспи и излишъци.

ФИНАНСИ И АНАЛИЗИ

- КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ - ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- КАСА/БАНКА - ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

- ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И АНАЛИЗИ

Calypso Магазин

Приложения:

• Магазини за бързооборотни стоки

• Магазини за дрехи и обувки

• Магазини за техника (серийни номера, гаранционни срокове)

• Продажба на мебели и друго обзавеждане и др.

• Борси на едро. Разносна търговия. ExVan продажби.

CALYPSO- УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Със своята функционалност системата осигурява възможности за ефективна организация и управления на продажбите, осигурявайки Ви значително конкурентно предимство.

* Бързо и качествено обслужване на клиентите в склада, магазина или на място при клиента.

* Възможност за изграждане на програми за лоялни клиенти и иновативни промоции.

* Възможност за предплатени продажби и отложено плащане.

* Възможност за организиране на дистрибуторска мрежа и подпомагане в усилията за мотивация на персонала.

POS CALYPSO МАГАЗИНИ

Интуитивен, лесен за използване потребителски интерфейс.

Минимално време за обучение на нов персонал, по- висока ефективност.

Бързина и точност в обслужването на клиентите.

Способност за управлявление на богат набор от устройства, които могат да опростят и ускорят работата в обекта:

- touch screen монитори – за по-асоциативен интерфейс;

- програмируеми клавиатури - за по-бърз избор на поръчаните ястия;

- картови четци – за контрол на достъп до системата, а също и за работа с VIP карти;

- баркод четци- най-бързият и удобен начин на маркиране;

- широк набор от фискални устройства;

- клиентски дисплеи/индикации;

- електронни везни.

Защита на информацията посредством права на достъп.

Възможности за различни начини на плащане.

Възможност за издаване на фактури в момента на продажбата.

Гъвкави справки.

ПРОДАЖБИ НА ЕДРО

Модул "Продажби" позволява стриктно управление на продажбения процес във всеки един негов етап:

* Изготвяне на оферта, спазавайки ценовата политика на фирмата спрямо конкретния клиент.

* Само с едно кликване на мишката офертата може да се превърне в поръчка.

* Планиране на наличните количества с оглед обезпечаване на поръчките- изготвяне на заявки за доставка, резервиране на материали от склада.

* Проследяване спазането на сроковете на изпълнение на поръчките.

* Бързо и лесно поръчката може да бъде изпълнена. На този етап се създава продажбен документ , фактура за продажба и (евентуално) плащане.

* Проследяване и погасяване на неплатените задължения.

Точността във воденето на документацията, както и надеждността на нашия софтуер ще Ви помогне в:

* Количественото и стойностно планиране на продажбите.

* Придържането към гъвкава ценова политика, осигурявйки Ви конкурентно преимущество.

* Реализирането на логистичната стартегия.

* Изготвянето на оперативни и стратегически планове за дейността на фирмата.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЛОЯЛНОСТТА

* Възможност за указване на отделен ценови лист за всеки от клиентите или за група клиенти.

* Възможност за дефиниране на отстъпки за отделни артикули или стокови групи.

* Силно развита системата за промоции в различни времеви диапазони.

* Възможност за работа с карти за отстъпка или точкови карти.

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВОТО СТОПАНСТВО

* Възможност за управление на множество складове.

* Проследяване на актуалната наличност и себестойност на материалите във всеки един от складовете към произволен момент.

* Богат набор от справки, описващи детайлно движението на материалите по складове.

* Проследяване движението на отделните партиди.

* Проследяване движението по серийни номера.

* Възможност за инвентаризация- количествена и стойностна съпоставка на реалната складова наличност с документалната и установяване на евентуални разлики.

* Проследяване на вътрешното движение на стоки между обектите

* Планиране на доставките по различни методи – (извършени продажби през минал период, минимални, оптимални и максимални кооличества по складове)

ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. КОНТРОЛ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА. ЛИМИТИ.

* Със създаването на първични документи, автоматично се генерират документи от тип "Задължения".

* Всяко едно задължение може да бъде погасено изцяло или частично или да е непогасено.

* Плащането се документира с касов ордер (приходен или разходен), оказвайки директно влияние върху касовата наличност ИЛИ с банково бордеро (приходно или разходно), оказвайки влияние върху движението в банковата сметка..

* Винаги можете да получите информация за непогасените задължения към определена дата.

* Когато за един контрагент има налични противоположни задължения, те могат да бъдат прихванати, без да се осъществи плащане.

КАСИ И БАНКИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ.

* Документиране на движението на парични потоци с приходни и разходни касови ордери/ банкови бордера.

* Ръчно и автоматично генериране на платежни документи

* Системата дава възможност и за проследяване движението на парични средства от и към подотчетните лица.

* Проследяване на движението на пари между отделните каси.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. КОНТРОЛ НА ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

* Съвкупността от финансови отчети е предпоставка за детайлен анализ на финансовото състояние на фирмата.

* Системата предоставя възможност за строг контрол върху авансовите суми, получени от подотчетните лица- в т.ч. колко от тях са целево изразходени и колко е неизразходвания остатък.

ERP СИСТЕМАТА MAGO.NET

Mago.net e ERP софтуер на Zucchetti group (http://www.zucchetti.com/worldwide/cms/home.html). За повече информация посетете http://www.microarea.it/bgr/ или се свържете с нас.